Umowa użytkownika


Regulamin

Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki. Przeczytaj je uważnie.

Nasze usługi są zróżnicowane, dlatego czasami mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub dodatkowe wymagania dotyczące produktu (w tym wymagania dotyczące wieku). W przypadku niektórych usług istnieją dodatkowe warunki w przypadku korzystania z tych usług, te dodatkowe warunki stanowią część umowy między tobą a witryną.

Korzystanie z naszych usług

Musisz przestrzegać wszystkich zasad dostępnych w ramach usług.

Nie należy niewłaściwie korzystać z Usług. Na przykład nie próbuj wpływać na Usługi ani uzyskiwać do nich dostępu w jakikolwiek inny sposób niż poprzez interfejs i instrukcje dostarczone przez nas. Z Usług można korzystać wyłącznie zgodnie z prawem, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Możemy przerwać lub przerwać świadczenie Ci usług, jeśli nie będziesz przestrzegać naszych Ogólnych warunków lub jeśli zauważymy nieodpowiednie zachowanie.

Korzystanie z Usług nie przyznaje żadnych praw własności intelektualnej ani dostępu do treści. Nie możesz korzystać z treści naszych usług, chyba że uzyska na to zgodę właściciel treści lub prawo. Warunki nie dają Ci prawa do używania znaku handlowego lub logo w ramach Usług.

Nasze usługi odzwierciedlają niektóre treści należące do witryny. Odpowiedzialność za treść spoczywa wyłącznie na osobie, która publikuje treści z otwartym dostępem. Możemy sprawdzić treść, aby ustalić, czy jest ona nielegalna lub narusza naszą Politykę. Możemy również usunąć lub odmówić wyświetlania treści, które w uzasadniony sposób uznamy za naruszenie naszych zasad lub prawa. Ale to niekoniecznie oznacza, że ​​sprawdzamy treść.

Jeśli chodzi o korzystanie z Usług, możemy wysyłać Ci wiadomości serwisowe, administracyjne i inne informacje. Możesz zrezygnować z niektórych z tych komunikatów.

Niektóre z naszych usług są dostępne na urządzeniach mobilnych. Nie należy korzystać z tych Usług w sposób zgodny z podstawowymi i dodatkowymi zasadami.

Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Świadczymy usługi na poziomie uzasadnionego z handlowego punktu widzenia i uwagi i mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie przyjemne. Ale są pewne rzeczy, których nie możemy obiecać.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach lub Dodatkowych Warunkach, witryna i jej dostawcy lub sprzedawcy nie składają żadnych specjalnych obietnic dotyczących usług. Na przykład nie podejmujemy żadnych zobowiązań dotyczących treści usług, określonych funkcji dostępnych za pośrednictwem Usług, ich niezawodności, dostępności i zdolności do spełnienia Twoich wymagań. Świadczymy usługi „takimi, jakie są”.

Niektóre jurysdykcje zapewniają pewne gwarancje, takie jak dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania przepisów prawa. Z zastrzeżeniem przepisów prawa wykluczamy wszelkie gwarancje.

Odpowiedzialność za nasze usługi

W zakresie dozwolonym przez prawo dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zysków, dochodów lub danych za straty finansowe lub straty pośrednie, specjalne, wynikowe, modelowe lub karne.

W zakresie dozwolonym przez prawo ogólna odpowiedzialność naszej firmy, jej dostawców i dystrybutorów za wszelkie reklamacje na podstawie niniejszych ogólnych warunków, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji, jest ograniczona do kwoty zapłaconej za korzystanie z usług lub, według naszego wyboru , ogranicza się do faktu, że ponownie świadczysz usługi.

W każdym przypadku witryna, jej dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych krajach możesz mieć prawa konsumenta. Podczas korzystania z Usług do celów osobistych żadne z niniejszych Warunków, a także wszelkie dodatkowe Warunki nie ograniczają praw konsumenta, nie mogą zostać odrzucone na podstawie umowy.


Numery Komórkowe © 2020 | Umowa użytkownika | Polityka prywatności